Daquel lado non hai rosas

que as quitaron das roseiras

deste lado si que as hai

vivan as mozas solteiras