Acabóusem'o tabaco

acabou-se-m'o fumare

acabaron-se-m'as falas

que tiña para che dare