Skip to main content
Costureiras

Marmurai marmuradoras

marmurai sempre de min

qu'eu nunca fun marmurada

mais ca da xente ruín.


Leave a comment

Please login to leave a comment.