Axudame compañeira

axudame aquí María

qu´eu non me podo axudare

desta miña gargantiña