O cura da miña aldeia

padricando o mes pasado,

xurou polos seus tres fillos

que nunca tivo pecado