Arquivo cantigas

Chamadita

A porca de túa nai

ten a paxara pelada

de subir polos piñeiros

e baixar escarranchada

Tito e manolo

Mira aquel que anda no baile

soxeita ben os calzós

quen lle dera dentro deles

un ferrado de abellós

Tito e manolo

O carallo vintenove

foi á feira dos nobelos

se mo vedes por alíe

dádelle a carne con pelos